PROGRESS Biuro Rachunkowe w Puławach

Informacja tel: 81 888 69 98

Nasza oferta

Korzyści wynikające ze współpracy z nami:

 • brak kosztów zatrudnienia,
 • brak kosztu zakupu urządzeń biurowych,
 • stały przepływ informacji,
 • poufność i bezpieczeństwo danych finansowych,
 • transfer ryzyka.

Dojedziemy do Państwa domu lub biura na terenie Puław i odbierzemy wszystkie niezbędne dokumenty tak, abyście Państwo mieli jeszcze więcej czasu do prowadzenia firmy i skupienia się na jej strategii.

Możliwość kontaktów i tłumaczeń dokumentów w języku angielskim i niemieckim.

Usługi rachunkowo-podatkowe

Pełna księgowość:

 • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencja obrotu magazynowego,
 • ewidencja do celów podatku VAT,
 • rozliczanie w zakresie podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych,
 • monitoring rozrachunków, potwierdzanie sald,
 • przygotowanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz raportów statystycznych,
 • sporządzanie dokumentów związanych z zakończeniem roku obrotowego,
 • sporządzanie analiz finansowych,
 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych,
 • pomoc podczas kontroli organów skarbowych.
 

Księgowość uproszczona:

 1. Karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany:
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych ,do których zobowiązany jest podatnik,
  • nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz kontrola poprawności wpłat do U.S.
 2. Księga przychodów i rozchodów:
  • prowadzenie i przechowywanie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
  • prawidłowe księgowanie zdarzeń gospodarczych z podziałem na źródła przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy z uwzględnieniem pozostałych źródeł uzyskiwania przychodów,
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych.
 3. Rejestr zakupów i sprzedaży VAT:
  • prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT,
  • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT,
  • sporządzanie deklaracji VAT.
 4. ZUS przedsiębiorcy:
  • zgłaszanie, aktualizacja,
  • wyrejestrowywanie z ZUS,
  • sporządzanie deklaracji ZUS.
 

Kadry i Płace:

 • usługi związane z rozpoczęciem działalności - rejestracja w ZUS, PIP i Inspekcji Sanitarnej,
 • bieżące rozliczanie wynagrodzeń pracowniczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • miesięczne i roczne deklaracje z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej ZUS oraz dokumenty zgłoszeniowe ZUS.

Obsługa kadrowa:

 • prowadzenie teczek osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • ustalanie uprawnień do urlopów, ekwiwalentów, odpraw, odszkodowań ewidencja urlopów wypoczynkowych, badań lekarskich, szkoleń BHP.
 

Rozliczenia zagraniczne w tym zwrot podatku z zagranicy (pełna oferta z cennikiem na stronie megatax.pl);

 

Usługi administracyjno-biurowe:

 • przygotowywanie pism na zlecenie Klienta,
 • odbieranie rozmów telefonicznych w imieniu Klienta,
 • prowadzenie dziennika korespondencji,
 • odbieranie faksów,
 • obsługa poczty elektronicznej skanowanie, ksero, drukowanie.
 

Windykacja należności:

 • bieżący monitoring należności,
 • przygotowywanie wezwań do zapłaty,
 • przygotowanie not odsetkowych,
 • przygotowywanie pism kompensacyjnych,
 • polubowne egzekwowanie należności,
 • przygotowywanie ugód i planów ratalnych spłaty,
 • pomoc w skierowaniu spraw na drogę postępowania sądowego.

Realizując usługę monitoringu zwracamy szczególną uwagę na tworzenie i utrzymywanie pozytywnych relacji handlowych z Państwa Klientami.

Nasze dane adresowe

PROGRESS Biuro Rachunkowe

ul. Dęblińska 2 lok. 304
24-100 Puławy

tel./fax.: 81 888 69 98, 600 541 216
biuro@progress.pulawy.pl

Posiadamy Certyfikat Księgowy Ministra Finansów